به جای پر کردن فضای کابینت‌ها با انواع وسایل می‌توانید از حلقه‌های آویز معمولی برای آویزان کردن آنها بر روی دیوار استفاده کنید. اول بزرگترین ها را آویزان کرده و سپس متوسط‌ها و در نهایت کوچکترین ها. اینطوری برای همه قابلمه ها و ماهیتابه ها جا خواهید داشت.