سرکه سفید قهرمان پاک کنندگی است و می‌تواندتقریباً همه چیز را تمیز کند. اما اگر می‌خواهید عملکرد بهتری داشته باشد و بوی آن اذیت‌تان نکند؛ کمی رایحه مرکبات، اوکالیپتوس و مواردی دیگر را به آن بیافزایید.